Education (Giáo Dục)

   -  ELT: giáo trình tiếng Anh các lứa tuổi : là giáo trình được sử dụng trong quá trình học
    - Reference (sách tham khảo) : là các tài liệu được sử dụng để tham khảo trong quá trình học tập
           +  English For Specific Purposes (tiếng anh chuyên ngành): tài liệu tham khảo thuộc các chuyên ngành trong tiếng anh
           + IELTS : sách luyện thi ielts
           + TOIEC: sách luyện thi toeic
           + TOEFL: sách luyện thi TOEFL
           + Test Preparation : sách luyện thi
           +  English For Specific Purposes: tiếng anh chuyên ngành
           + English For Primary : tiếng anh tiểu học
           + English For Secondary: Tiếng anh THCS
           + English for high school: Tiếng anh THPT
           + English For Adults : Tiếng anh cho người lớn
    - Dictionaries (từ điển) : dùng để tra nghĩa của các từ mới