chương trình đang diễn ra
chương trình đã kết thúc