Sách Luyện Thi THPT Quốc Gia Giáo Dục Công Dân

Sách Luyện Thi THPT Quốc Gia Giáo Dục Công Dân bao gồm những kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, một số chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Sách luyện thi THPT Quốc Gia GDCD bên cạnh đó còn gồm những câu hỏi, bài tập thực tiễn để học sinh có thể vận dụng giải quyết các tình huống trong cuộc sống cũng như hiểu sâu về những kiến thức được học. Là nguồn tài liệu học tập đáp ứng yêu cầu đổi mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về kỳ thi THPT Quốc Gia.