Skill Books

- Personal Development (phát triển cá nhân): các thể loại sách giúp phát triển kĩ năng cá nhân như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lí thời gian, kỹ năng học tập làm việc,..
   - Handbooks (cẩm nang): sách ghi tóm tắt những điều hướng dẫn cần thiết (trong một lĩnh vực nhất định)
   - Advice On Careers & Achieving Success (lời khuyên nghề nghiệp, thành công)
   - Advice On Education (tư vấn về giáo dục)
   - Psychology ( sách tâm lý học ): viết về tất cả hiện tượng của đời sống tinh thần, thế giới bên trong của con người, nó gắn liền và điều hành mọi hành vi, hoạt động của con người.