Năm học 2022 - 2023 đã chính thức bắt đầu và lớp 9 được xem là một trong những năm học quan trọng nhất trong quãng đời học sinh, bởi các bạn sắp bước vào giai đoạn ôn thi lên lớp 10. Để tạo điều kiện cho các bạn học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức tiếng Anh lớp 9 học kì 1, Newshop xin gửi đến các bạn Bộ ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 học kì 1 và bộ đề thi tiếng Anh lớp 9 học kì 1 năm học 2022 - 2023. 

A. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 học kì 1 năm học 2022 - 2023

I. Các thì tiếng Anh cơ bản - English Tense

1. Thì Hiện tại hoàn thành
Form: (+) S + has / have + V- ed (pp) + O
(-) S + has /have + not + V- ed (pp) + O
(?) Has / have + S + V- ed (pp) + O?
PP = Past Participle Quá khứ phân từ
Quy Tắc V-ed: BQT xem cột 3 (V3)
* Advjust, recently, ever, never, already, since, for, so far, yet, up to now, lately, twice, three times, many times, not…yet
eg: I have just seen my sister in the park.
Note: (just,ever, never, already) đi sau have/has
She has finished her homework recently.
(recently,lately,yet) đặt cuối câu.
* Cách dùng:
- Diễn tả một hành động vừa mới xảy ra.
- Hành động xảy ra trong quá khứ mà không rõ thời gian.
- Hành động xảy ra trong quá khứ và còn liên quan đến hiện tại còn tiếp diễn đến tương lai.
- Hành động xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần.
2. Thì Quá Khứ Đơn
a. Với động từ Tobe:
* I/ He / She / It (Nam) Was
Eg: Nam was absent from class yesterday
* You / We / They (Nam and Lan) Were
Eg: Were Minh and Mai in hospital last month?
b. Với động từ thường:
* Form: (+) S + V- ed/(V2 BQT) + O *eg: Tom went to Paris last summer.
Câu phủ định và nghi vấn ta phải mượn trợ động từ did
(-) S + did not + Vinf + O (He did not watch TV last night.
(?) Did + S + Vinf + O? (Did you go to HCM city two days ago?
Adv: Yesterday, ago, last (week/month/ year/ …)
c. Cách dùng:
- Diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và chấm dứt hẳn trong QK
d. Cách thêm ed vào động từ thường
- Những động từ tận cùng bằng E (câm), EE ta chỉ việc thêm D vào cuối động từ đó.
Eg: smile => smiled
- Động từ 1 âm tiết, kết thúc bằng “Nguyên âm + Phụ âm”.
Những động từ tận cùng bằng một phụ âm, trước đó có một nguyên âm (u, e, o, a, i), ta nhân đôi phụ âm rồi thêm ED vào. 
Eg: stop => stopped
- Động từ 2 âm tiết kết thúc bằng “nguyên âm + phụ âm”, trọng âm ở vần cuối
Với những động từ có 2 vần, với trọng âm ở vần cuối, tận cùng là “một nguyên âm + một phụ âm”, ta “gấp đôi phụ âm” cuối và thêm ED vào sau động từ.
Eg: prefer => preferred
- Động từ tận cùng bằng “Phụ âm + Y”
Với những động từ tận cùng bằng chữ “Y” dài, trước đó là “một phụ âm”, thì ta phải đổi “Y” dài thành “i” ngắn, và thêm “ED” vào cuối động từ.
Eg: try => tried
Tuy nhiên, nếu trước “Y” là một nguyên âm (a, o, u, i, e) thì ta chỉ thêm ED như bình thường mà không thay đổi “Y”
Eg: play => played
3. Thì Quá khứ tiếp diễn
* Form (+) S + Was/ were + V- ing + O
(-) S + Was/ were + not + V- ing + O
(?) Was/ were + S + V- ing + O?
Cách dùng:
- Diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ tại 1 thời điểm xác định cụ thể.
=> I was doing my homework at 6 p.m last Sunday.
- Diễn tả hai hay nhiều hành động cùng xảy ra trong quá khứ. (While)
=> I was cooking while my sister was washing the dishes.
- Diễn tả một hành động xảy ra thì một hành động khác đến cắt ngang.(When)
=> When the teacher came, we were singing a song.

II. Các loại câu điều kiện - Conditional Sentence

a. Lý thuyết.
- Một câu điều kiện thường có hai mệnh đề là mệnh đề chính và mệnh đề phụ (If). Mệnh đề phụ (If) có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề chính.
1. Câu điều kiện 1: điều kiện có thể xảy ra.
Form:
MỆNH ĐỀ IF
MỆNH ĐỀ CHÍNH
Simple present (HTđ)
Simple future (TLđ)
If + S + V(HT) + O, 
S + Will/ Shall + V(inf) + O
Eg: + John usually walks to school if he has enough time.
+ If she eats much, she will be overweight.
2. Câu điều kiện 2: điều kiện không có thật ở hiện tại.
Form:
MỆNH ĐỀ IF
MỆNH ĐỀ CHÍNH
Past simple (QKĐ),
would/could/ should/ might + Vinf
If + S + V–ed (V2) + O,
S + would/ could + V(inf) + O
* NoteTobe dùng Were cho tất cả các ngôi (trong Mệnh đề If)
eg: If I had much money, I would buy a new bicycle.
If I were you, I would not tell him about that.
3. Note: Unless = if…not(nếu không, trừ khi)
Eg: Unless it rains, we will go to the movies. = (If it does not rain, we will go to the movies)

III. Cách dùng động từ "Wish" - Wish Sentence

Lý thuyết.
- Động từ Wish = If only(ao ước) thường dùng để diễn tả những ước muốn, những điều không có thật hoặc rất khó thực hiện.
- Có 2 loại câu ước.
1. Future wish: (ước muốn ở tương lai)
formS1 + wish + S2 + would/ could + V(inf) + O.
If only + S + would/ could + V(inf) + O
* eg:- I wish I would be an astronaut in the future.
- Tom wishes he could visit Paris next summer.
- If only I would take the trip with you next Sunday.
2. Present wish (ước muốn ở hiện tại)
formS1 + wish + S2 + V- ed + O
Were + adj / n 
NoteTobe dùng Were cho tất cả các ngôi
* eg:- I wish I were rich (but I am poor now)
- I can’t swim. I wish I could swim.

IV. Câu bị động - Passive Voice

Lý thuyết.
- Quan sát:
+ Câu chủ động: Mr Smith teaches (Active)
+ Câu bị động: English is taughtby Mr Smith. (Passive)
- Qui tắc:
+ Tân ngữ chủ động ( chủ ngữ bị động
+ Động từ bị động Be + Past Participle (pp)
+ Chủ ngữ chủ động ( tân ngữ bị động (trước có giới từ bychỉ tác nhân)
Note: by them/ by people/ by someone …. Bỏ
Bảng tóm tắt công thức các thì trong câu bị động.
HTĐ
Am, is, are + V- ed (pp)
QKĐ
Was, were + V- ed (pp)
HTTD
Am,is, are + being + V- ed (pp)
QKĐD
Was, were + being + V- ed (pp)
HTHT
Have, has + been + V- ed (pp)
MODEL VERBS
Can,may,might,should,will
Have to, used to, + be + V- ed (pp)
Cách đổi:
Bước 1: Lấy Tân ngữ (O) câu chủ động xuống làm Chủ từ (S)câu bị động.
Bước 2: a/ Lưu ý Động từ câu chủ động ở thì nào To Be ở ngay thì đó.
b/ Động từ chính đổi sang dạng PP (QK phân từ)
Bước 3: Lấy Chủ từ (S)câu chủ động xuống làm Tân ngữ (O)câu bị động đặt sau By chỉ tác nhân.
* eg: I learn English everyday.(Active)
=> English is learnt by me everyday. (Passive)
V. Câu trực tiếp - gián tiếp - Reported Speech
Lý thuyết. - Lời nói gián tiếp là tường thuật lại ý của người nào đó nói.
* Cách đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp:
Thay đổi thì của động từ.
Trực tiếp (Direct speech)
Gián tiếp (Reported speech)
HTĐ (is/are/ am)
QKĐ (was/were)
HTTD (is/are/am + V- ing)
QKTD(was/were + V- ing)
TLĐ (Will)
TL trong QK (Would)
Can
Could / be able to
Shall
Should
Must
Had to / would have to
Have to
Had to
Will
Would
Thay đổi chủ ngữ, tân ngữ, đại từ sở hữu.
- Ngôi thứ nhất: (I, we, me, mine, us, our) được đổi sang ngôi thứ ba (He, She, It, They, him/her, his/ hers, its, their, them) phù hợp.
* eg: Jane said,” I live in the suburbs”
( Jane said that she lived in the suburbs.
- Ngôi thứ hai (You, your, yours) được đổi theo ngôi của tân ngữ trong mệnh đề tường thuật.
* eg: He said to me,” You can take my book”
( He said me that I could take his book.
- Ngôi thứ ba (He, She, It, They, him, his, her,them,their) giữ nguyên(không đổi).
* eg: Mary says,” They come to help the pupils.”
( Mary said that they came to help the pupils.
Trạng từ chỉ thời gian.
Trực tiếp (Direct speech)
Gián tiếp (Reported speech)
now
then
ago
before
today
that day
tonight
that day
tomorrow
the next day/ following day
yesterday
the day before
last week/month/year
the previous week/month/year
next week/month/year
the following week/month/year
* eg: - “I’m going now”. He said
( He said he was going then.
- She said “ I was at Hue yesterday”.
( She said that she had been at Hue the day before.
4. Trạng từ chỉ nơi chốn.
Trực tiếp (Direct speech)
Gián tiếp (Reported speech)
here
there
this
that
these
those
* eg:- He said,”Put the books here
( He told me to put the books there.
- Tom said to me,” I’ll meet you this Friday”
( He told me that he would meet me that Friday.
5. Câu mệnh lệnh gián tiếp
* Công thứcTT:V + O” 
=> GT: S + told/ordered/asked + O + to-inf…
TT “Don’t/ doesn’t + V + O” 
=> GT: S + asked/told + O + not + to-inf …
Eg: -“Hurry up, Lan”
(He told Lan to hurry up.
- “Shut the door”
(He ordered them to shut the door.
- “Don’t leave the room”.
(He told them not to leave the room.
6. Câu nghi vấn
a. Yes/ No – questions
*Công thứcTT: S + tell / told + “Do/does/was/will/are/is.. + S + V + O?”
GT => S + asked/wondered + (O) + If/ whether + S + V (lùi 1 bậc về QK) + O.
* eg: - “Have you seen that film?” he told her
( He asked if she had seen that film.
- “Will Tom be here tomorrow?.” She told
( She wondered whether Tom would be there the day after.
b. Wh – questions(who,what, where, why, when,how much/ many/ long”
* Công thứcTT: S + tell/ told + “ wh- qs + (do/was/will)... + S + V + O?”
GT:S + asked/wondered + (O) + wh – qs + S + V(lùi 1 bậc về QK) + O.
* eg: - “What time does the film begin?.” He asked
( He asked what time the film began.
- “What will you do tomorrow?” She asked
( She asked what I would do the next day.


>>>  Tải file tại đây: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 học kì 1

B. Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 9 học kì 1 

Đề thi tiếng Anh lớp 9 học kì 1 - Đề số 1

Vocabulary and grammar
I. Circle the word whose main stressed syllable is different from that of the others. 
1. A. benefit B. impression C. importance D. advantage
2. A. traditional B. fashionable C. convenient D. compulsory
II. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.
1. A. depend B. ethnic C. region D. impress
2. A. increase B. mean C. leak D. weather
3. A. worked B. lived C. washed D. stopped
III. Choose the best answer. 
1. I wish today ................ my birthday.
A. am B. is C. are D. were
2. This book ................ in 2000.
A. wrote B. is written C. has written D. was written
3. What do you use the Internet for? - ................
A. Get information. B. Be got information,
C. To get information. d. Be getting information.
4. You should practise ................ English with your classmates.
A. to speak B. speak C. being spoken D. speaking
5. Buddhists often go to................ to pray.
A. pagoda B. church C. park D. mosque
6. The unit of currency in Cambodia is the ................
A. dollar B. peso C. baht D. riel
7. Everything is O.K, ................? - Of course.
A. is it B. isn’t it C. are they D. aren't they
8. There ................ be a market here.
A. used to B. is using to C. use to D. is used to
9. I ................ English since 2014.
A. learn B. have learned C. am learning D. learned
10. It was very hot, ................ I opened all the windows.
 A. because B. but C. so D. when
 Reading 
I. Choose one of the words given to fill in each gap. (1m)
And
important
editor
games
well-drawn
news
The Daily Sun is a very good newspaper. It has all the latest (1) .....................  and there is also an excellent sports page with well-written (2) ..................... interesting reports of football and hockey matches. The middle pages contain two crossword puzzles and some very (3) ..................... cartoons of famous people and events. Finally, there are always interesting letters to the (4) ..................... 
II. Read the article about doing homework. Answer the questions. (1m)
Doing homework
It is a good idea to start your homework early. If you can do it before your evening meal, you will have more time later to do things that you enjoy, like talking on the phone.
It is also better to do homework as soon as possible after the teacher has given it to you. Then, if the homework is difficult and you need time to think about it, you will still have time to do it.
Always turn off your mobile phone and the television when you are doing homework. You will work a lot faster without them. Make sure you have a quiet place to work, with enough light and a comfortable chair.
Questions:
1. Is it good to do homework late or early?
2. When is it better for us to do homework?
3. Why do we have to turn off our mobile phone and the television when we are doing homework?
4. Do you enjoy doing your homework? Why? Or why not?
Writing
I. Complete the second sentence with the same meaning. (1m)
1. We should plant trees around the school yard.
=> Trees……………………………………………………..    
2. I don’t have a laptop
=> I wish ……………………………………………………..
3. “Are you using my pencil, Ba?”, Hoa said.
=>  Hoa asked…………………………………………………………..    
4. Study hard or you’ll fail the exam.
=> If………………………………………………………………………..     
5.I can’t speak English well.
=> I wish  ...........................................................................................
6. “Where do you live ? ” Nam asked his teacher
=> Nam asked……………………………………………………………….
7. “I will go to my village next year” Mr. Nam said.
 => Mr. Nam said …………………………………………………..……………
8.My brother likes playing soccer every morning.
 => My brother is interested………………………………………………………….
Đáp án
I. Circle the word whose main stressed syllable is different from that of the others. 
1. A
2. B
II. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.
1. C
2. D
3. B
III. Choose the best answer.
1. D 
2. D 
3. C 
4. D 
5. A 
6. D 
7. B 
8. D 
9. B 
10. C 
Reading
Choose one of the words given to fill in each gap. 
1. news
2. and
3. well-drawn
4. editor
Read the article about doing homework. Answer the questions.
 • It is good to do homework early
 • It is also better to do homework as soon as possible after the teacher has given it to you. 
 • Because we will work a lot of faster withou them
 • Yes, I do. Because it helps me review my lessons
Writing
Complete the second sentence with the same meaning.
 • Trees should be planted around the school yard
 • I wish I had a laptop
 • Hoa asked Ba if he was using her pencil
 • If you don’t study hard, you’ll fail the exam
 • I wish I could speak English well
 • Nam asked his teacher where she lived
 • Mr. Nam said he would go to his village the following year
 • My brother is interested in playing soccer every morning

Đề thi tiếng Anh lớp 9 học kì 1 - Đề số 2

Language focus. 
I. Choose a correct word to complete each of the following sentences
1. Your parents ________you one hour ago.
a. phoned b. are phoning c. have phoned d. phone
2. I wish that I ________her now.
a. can meet b. met c. could meet d. could met 
3. The first man landed on the Moon ______21st  July 1969.
a. in b. on c. for d. of
4. He is _______in playing soccer.
a. interest b. interesting c. interests d. interested
II. Change these sentences into the passive voice. 
1. They will hold the meeting before May Day.
……………………………………………………………….
2. They have found oil in the Antarctic.
……………………………………………………………….
3. People don’t use this dictionary very often.
……………………………………………………………….
III. Turn into Reported speech. 
1. They said “We must go home now”.
……………………………………………………………….
2. I asked the children “ Who took part in your excursion to the city?”.
……………………………………………………………….
3. She asked me “ Do you have many friends?”.
……………………………………………………………….
IV. Read the text carefully then decide whether the statements are true (T) or false (F)
Spending your free time on the Internet can be fun. You can chat, share photos with friends, and play online games. But some people are addicted to the Internet. They just can’t turn it off.
Being online for many hours at a time does not mean you have a problem. The Internet is very useful. Online, you can pay your bills, buy clothes, and read the news. There are many good reasons to spend time online. However, people with an Internet addiction are online too much. They don’t spend time with their friends and family. Instead, they spend their time chatting with their Internet friends, people they have never met in real life. Some also play online games all day or night. Some people with Internet addictions even leave their jobs so they can spend even more time online! People with Internet addictions don’t just go online to shop, have fun, or do work. People who have this problem often go online because they want to escape the stress and problems in their lives. Many internet addicts stop caring about their real lives, and focus only on their online lives.
One way Internet addicts can get help is by using special software. This software controls how much time someone can spend online. It tells the computer to turn off the internet after a certain amount time. This helps people focus on real life. The software’s goal is to teach people to use the Internet for good reasons and not just as an escape.
 • People with Internet addiction spend most of their free time on the Internet.
 • Paying bills online is a useful way to use the Internet.
 • Internet addiction causes problems in one’s daily life.
 • Most Internet addicts play online games all day or night.
 • Using special software is a way of helping people stop their Internet addiction. 
Đáp án
1. F - 2. T - 3. T - 4. F - 5. T
V. Rewrite the following sentences without changing their meaning. (1m)
1. My brother started to work last year
My brother has……………………………………………………………….
2. My mother can’t speak English.
I wish.……………………………………………………………….

>>>  Tải file tại đây: Bộ đề thi tiếng Anh lớp 9 học kì 1


Trên đây là Bộ ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 học kì 1 và bộ đề thi tiếng Anh lớp 9 học kì 1 năm học 2022 - 2023 mà các bạn có thể tham khảo. Hy vọng rằng sẽ có ích trong quá trình ôn tập. Ngoài ra, các bạn có thể làm full bộ đề tiếng Anh lớp 9 với các mức độ từ dễ đến nâng cao trong tủ sách tham khảo lớp 9 tại đây